Geertvanderleest.jouwweb.nl
Home » Stephen R. Covey; heritage of 8 wisdomflashes

Stephen R. Covey; heritage of 8 wisdomflashes

Stephen R. Covey is the author of best selling management books between 1990 and 2010. He had advised several U.S.presidents. And according to Time magazine (2005), he is one of the 25 most influential Americans. His books are not purely on management. Covey focuses his work on various forms of leadership including leadership in your life and family. Stephen Covey came to prominence after 1989. That year he released his book “The Seven Habits of Highly Effective People ". In this book he describes the characteristics that we all have to develop successful and, above all, happier living whether for business or pleasure. There are now over 16 million books sold in 38 languages. According to business magazine Forbes (USA), this book on the top 10 most influential management books ever.

Covey starts by asking what you really want in life. What are your most important values and goals? Where do you want to be led through and how can you improve your personal effectiveness? Covey teaches you how to put your values and principles into actions. Not only in your work, but also in your personal relationships. Make the choices you really want. Do the things you really care about (often does that matter to the good things you can do and which lie close to yourself). That supplies power, concentration and time. “Learn to listen to your inner voice,” says Stephen Covey. It helps your inner and your outer being to be real, and in line with each other. To achieve this, you have to face what your obstacles are. You should contact your own strength, but also be in contact with your own vulnerability. Only then can your talents and inner strength fully exploit living and working with passion, and thus inspire and motivate others, according to Covey.

Covey died summer 2012. His heritage remains important for exploring your inner life and your functioning in life and work. You can download for free an essay in English about Covey and his filosofie.  http://issuu.com/geertvanderleest/docs/geertvanderleest (the heritage of Stephen R. Covey), soon also available as free download in the dutch language on the same spot. The next artikels are about Covey and his writings and filosofie. In English but also in Dutch as well.

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Een leven in balans (effectieve keuzes volgens Stephen R. Covey)

De filosofie van Covey is gebaseerd op een paar uitgangspunten:

Effectieve mensen maken effectieve organisaties
Mensen presteren beter wanneer zij de zin van hun activiteiten inzien.
Creativiteit, gedrevenheid en talent haalt u in uw mensen naar boven door zingeving.
Managers kunnen een verandering stimuleren, maar de echte verandering vindt plaats bij en door de mensen zelf.
Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons
Manage dingen, leidt mensen.

Persoonlijke prestaties worden behaald door mensen die de principes van effectiviteit zowel zakelijk als privé toepassen. Effectiviteit is het realiseren van die resultaten die mensen graag willen behalen, nu en in de toekomst.Het heeft alles te maken met mentaliteit, competenties, talenten en vertrouwen te midden van een turbulente wereld die constant verandert.Het heeft te maken met een visie op de toekomst, met communicatie en ontwikkeling. Het heeft te maken met luisteren, leiderschap en besluitvorming. Effectiviteit is het toepassen van bewezen principes die gedrag beïnvloeden en veranderen zodat resultaten daadwerkelijk behaald worden.1: Wees pro-actief
Begrijp de kracht van de keuzes die u dag in dag uit maakt.
Ontdek hoe u een gebrek aan motivatie en weerstanden overwint door initiatieven te ontplooien.
Leer hoe u uw doelen realiseert zelfs wanneer de omstandigheden tegen lijken te werken.

2: Begin met het eind in gedachte
Creëer een persoonlijk statuut als leidraad voor waarden en normen en het formuleren van doelstellingen.
Weet waar u voor staat en waarop u door anderen graag aangesproken wordt.

3: Belangrijke zaken eerst
Begrijp hoe u uw tijd bewuster besteedt zodat belangrijke zaken voorrang krijgen op urgente zaken.
Ontdek hoe u het werken in de ’crisismode’ kunt beperken.
Ervaar hoe u de balans werk-privé gezond houdt.
Werk met hulpmiddelen voor het bepalen van doelen en het verkrijgen van zelfdiscipline.
Leer hoe u tijd en stress kunt managen door effectieve planning.

4: Denk WIN-WIN
Werk vanuit wederzijds voordeel en werk beter samen in plaats van te wedijveren.
Begrijp waarom werken vanuit WIN-WIN niet altijd makkelijk is en wat u daaraan kunt doen.
Ervaar wat een win-win houding voor u betekent.

5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Leer te luisteren zodat anderen zich begrepen voelen, hun weerstanden verminderen en effectieve probleemoplossingen mogelijk worden.
Ontdek hoe u door tijd te nemen om anderen te begrijpen, u zelf beter begrepen zult worden.
Leer hoe uzelf beter begrepen kunt worden om zo betere resultaten te realiseren tijdens gesprekken en onderhandelingen.
Begrijp hoe uw interpretaties werken en uw manier van denken beïnvloeden.
Leer om sterke relaties te bouwen op basis van vertrouwen door middel van effectieve communicatie.

6: Synergie
Realiseer het resultaat van effectief teamwork op basis van wederzijds respect en het waarderen van verschillen met anderen.
Ervaar hoe u conflicten kunt oplossen door te werken vanuit nog niet besproken alternatieven die de belangen van alle belanghebbenden recht doen.
Gebruik verschillen tussen mensen om te komen tot betere oplossingen.

7: Houd de zaag scherp
Begrijp het belang van voortdurende verbetering en vernieuwing op alle gebieden van leven en werk.
Leer hoe u activiteiten kunt ontplooien die u helpen om langdurig hoge kwaliteit te leveren.

Resultaten van het toepassen van de 7 uitgangspunten:
- Vergroot vertrouwen op ‘een goede afloop’ in alles wat u begint.
- Maakt hechtere teams en organisaties, samengebracht door gedeelde visie en waarden.
- Realiseert echt belangrijke doelen en verbeter zo uw effectiviteit.
- Stimuleert het oplossen van conflicten vanuit wederzijds begrip en vertrouwen.
- Verkrijgt een groter commitment van collega’s en teamleden.
- Werkt aan voortdurende verbetering en vernieuwing en werkt zo preventief tegen stress en burn-out.
- Versterkt relaties op alle niveaus.
- Versterkt uw mogelijkheden om om te gaan met verandering.
- Verbetert samenwerking zodat u samen met collega’s afdelings- en bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk realiseert.‘Find your voice and inspire others to find theirs.
Met het ‘vinden van je stem' doelt Covey op het achterhalen van wat jou als individu werkelijk boeit, inspireert en vervult. Het gaat om het achterhalen van die activiteiten of dat werk waarmee je zelf het gevoel hebt daadwerkelijk ‘een bijdrage te leveren'. Juist bij het leidinggeven aan kenniswerkers is het zaak om mensen te helpen hun stem te vinden. Juist kenniswerkers hebben een werkomgeving nodig waarin zij hun talenten en passie kwijt kunnen, waarin ze zichtbaar kunnen bijdragen aan de missie en doelen van de organisatie. Covey daagt mensen uit te leven als een ‘hele persoon'. Daagt managers uit hun medewerkers in te zetten als hele persoon. Als human being in plaats van human resource. Niet alleen hun handen, niet alleen hun hoofd. Het gaat om het leven en werken vanuit: talenten, passie, geweten én het vervullen van een behoefte in de wereld om hen heen. Op die manier werk je met medewerkers die met alles wat zij in zich hebben, bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen (en hun eigen doelstellingen).

G.B. van der Leest, gepubliceerd in 2005, www.wisdomflash.blogspot.com

 

___________________________________________________

De Hartstocht van Visie

De kracht van visie is ongelofelijk! Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een ‘op de toekomst gericht beeld van hun rol’ beter presteren op school en beduidend meer bedreven zijn in hun omgang met de uitdagingen van het leven. Teams en organisaties met een sterk missiegevoel presteren opvallend beter dan zij die geen duidelijk toekomstbeeld hebben. Volgens de Nederlandse socioloog Fred Polak is de ‘collectieve visie’ van een natie de voornaamste factor die van invloed is op het succes van beschavingen.

Visie is de beste manifestatie van creatieve verbeeldingskracht en de voornaamste drijfveer voor menselijke daden. Het is het vermogen om voorbij de huidige realiteit te kijken en dát te scheppen of uit te vinden wat nog niet bestaat, om dát te worden wat wij nu nog niet zijn. Visie schenkt ons het vermogen om te leven volgens onze verbeelding in plaats van volgens ons geheugen.
Wij hebben allemaal een visie op onszelf en onze toekomst. En deze visie schept consequenties. Meer dan iedere andere factor beïnvloedt visie de keuzes die wij maken en de manier waarop wij onze tijd besteden.
Als onze visie beperkt is – als zij niet verder reikt dan de voetbalwedstrijd komende zondag of het eerstvolgende soapprogramma op televisie – neigen we ertoe keuzes te maken die gebaseerd zijn op wat zich rechtstreeks voor onze neus afspeelt. Wij reageren direct op alles wat urgent is, op de impuls van het moment, op onze gevoelens of stemmingen, op ons beperkte besef van onze keuzemogelijkheden of op de prioriteiten van andere mensen. Wij weifelen en veranderen voortdurend van opvatting. Hoe wij over onze beslissingen denken – zelfs de manier waarop we ze nemen – verschilt van dag tot dag.

De visie kan en motiverende kracht is die zo krachtig kan worden, dat zij het DNA van ons leven vormt. Zij is zo ingeworteld en geïntegreerd in ieder aspect van ons bestaan dat zij de stimulerende prikkel wordt achter ieder besluit dan wij nemen. Visie is het vuur binnenin, de explosie van innerlijke synergie die plaatsvindt wanneer een kritieke massa wordt bereikt in verband met de integratie van de vier fundamentele behoeftes (leven, liefhebben, leren, blijvend resultaat nalaten).
Visie is de energie die het leven tot een avontuur maakt; het diep brandende ‘Ja!’dat ons in staat stelt – in rust en vertrouwen – ‘Nee!’te zeggen tegen de minder belangrijke dingen in ons leven.
Deze hartstocht stelt ons letterlijk in staat om angst, twijfel en ontmoediging te overstijgen, evenals veel andere zaken die ons van onze levensvervulling of het leveren van een bijdrage afhouden.
De kracht van een visie kan groter zijn dan de kracht van het script diep binnen in de menselijke persoonlijkheid, en visie onderwerpt en overstijgt dat tot heel de persoonlijkheid is georganiseerd voor de vervulling ervan. (voorbeeld Ghandi, een schuchtere solitaire man, die op basis van zijn visie zijn doelen wist te bereiken).

De creatie en naleving van een visie/missie heeft verstrekkende invloed op de manier waarop we onze tijd besteden. Het lijkt dan nog belachelijk om je zorgen te maken over snelheid in plaats van richting, over het uitsparen van minuten terwijl we misschien jaren verspillen. Visie is de fundamentele kracht die al het overige in ons leven aanstuurt. Zij stelt ons in staat prioriteiten op de eerste plaats te stellen, het kompas voorrang te geven boven de klok, mensen boven agenda’s en klokken te plaatsen.

uit: Stephen R. Covey, Prioriteiten, effectieve keuzes in leven en werk, 4e druk, 2001

Geert van der Leest, 2005, www.wisdomflash.blogspot.com

 

__________________________________________________

 

Kern-waarden uit de wijsheidsliteratuur

We definiëren ‘wijsheidsliteratuur’ als het onderdeel van de klassieke, filosofische, spreekwoordelijke en inspirerende literatuur dat specifiek de kunst van het leven behandelt. Een deel van de nu beschikbare literatuur is ouder dan de formele wetenschap en filosofie en werd van de ene generatie op de andere doorgegeven door zowel de mondelinge traditie, spreekwoorden en symbolische kunst, als door het geschreven woord.
Tot de oudste geschreven literatuur behoort de Wijsheid van Ptah-hotep (2500 v.C), dat samen met andere Egyptische literatuur van grote invloed was op de cultuur van de Grieken. De Griekse en Hebreeuwse cultuur hebben een grote invloed gehad op het ontstaan van het moderne westerse gedachtegoed.
Oosterse wijsheidsteksten, zoals de geschriften van Confusius (551-479 v.C) en Mencius (371-289 v.C), zijn net als Indiase werken, zoals de Bhagavad Gita en de Dhammapada, tamelijk bekend in het Westen. Amerikaans-indiaanse literatuur wint langzaam ook bekendheid.

We moeten voorzichtig zijn om niet al te veel conclusies te trekken uit deze enorme hoeveelheid teksten, die onderling sterk verschillen op filosofisch, inhoudelijk en taalkundig vlak. Maar we hebben ondanks deze verschillen het gevoel dat er een belangrijk voordeel valt te behalen als we de algemene thema’s bekijken en de verschillen leren begrijpen en waarderen.
Op basis van onze eigen studie en onze inspanningen om te leren van de auteurs die enorm veel tijd en moeite hebben geïnvesteerd in de bestudering van deze onderwerpen, stellen wij voor dat dit de meest algemene onderwerpen zijn:
Keuze, bedachtzaamheid, waarde van keuzes, waarheid, elementaire behoeftes, natuur, relaties, bijdragen, perspectief.

Keuze
We hebben de kracht om te kiezen. Sommige keuzes brengen betere resultaten voort dan andere. Er bestaat een ‘oorzaak/gevolg’-relatie tussen keuzes en consequenties. Deze relatie wordt soms aangeduid als ‘de wet van de oogst’ ofwel wat we ‘de wet van de boerderij’ hebben genoemd.

Bedachtzaamheid
Wie de tijd neemt om dingen te overdenken in plaats van alleen maar te leven, wordt zich bewust van de consequenties van zijn of haar keuzes en kan lessen trekken uit het leven.

Waarde van keuzes
De meerwaarde van 1 keuze boven de andere is niet altijd even rationeel of gemakkelijk verdedigbaar, maar zij is te onderscheiden. Door een soort intuïtie weten mensen wat ‘goed’ is om te doen, en het leven verloopt beter naarmate men beter deze ‘gids’ leert te volgen.

Waarheid
Er zijn ‘waarheden’- fundamentele ‘levenswetten ‘ die onfeilbaar consistent zijn – en wij zijn beter af naarmate we beter leren volgens deze waarheden te leven.

Elementaire behoeftes
Er zijn elementaire behoeftes en niets binnen de menselijke ervaring die deze behoeftes negeert, kan lang goed blijven functioneren.

Natuur
Mensen maken deel uit van een groter ecologisch geheel. In harmonie met de natuur leven maakt een vitaal deel uit van de kwaliteit van het leven.

Relaties
De wet die de kwaliteit in onze relaties met anderen overheerst, is de wet van de wederkerigheid ofwel de Gouden Regel. Het leven is een stuk aangenamer als we anderen behandelen zoals we zelfs behandeld willen worden.

Bijdragen
De grote, schijnbare tweedeling is dat hoe meer we geven, des te meer we ontvangen.

Perspectief
Het leven behelst meer dan ‘ik’ en ‘nu’. Een groter beeld produceert hoogwaardiger besluiten.

Bijzonder aan de wijsheidsliteratuur is dat zij – gezien de mate waarin we er bepaalde patronen, samenhangen en thema’s in aantreffen – de meest waardevolle database van de menselijke ervaring vertegenwoordigt. Deze wijsheid negeren – er niet van proberen te leren – zou blijk geven van een minachting voor de hulpbronnen. Een regelmatige onderdompeling in deze grote database over het leven is ongetwijfeld een krachtige aanpak voor het onderricht van het geweten.

uit:"Stephen R. Covey, Prioriteiten: effectieve keuzes in leven en werk, 4e druk, 2001"

Geert van der Leest, 2005, www.wisdomflash.blogspot.com

 

 

_________________________________________